เอกสารกู้บ้าน

documents

Contents

เอกสารกู้บ้าน การเตรียมเอกสารผ่านฉลุย

เอกสารกู้บ้าน phuket villa for sale หลังจากตระเวนหา บ้าน ที่อยู่อาศัยอยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด ผู้ซื้อจะสามารถตัดสินใจ เลือกบ้านที่เหมาะสม กับตนเองได้ในท้ายที่สุด อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ คือ การขอสินเชื่อ ซึ่งความรวดเร็ว

และการพิจารณา อนุมัตินั้นเริ่มต้นตั้งแต่ การยื่น เอกสารกู้ซื้อบ้าน ที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งการเตรียมเอกสาร การขอสินเชื่อบ้านนั้น ไม่ยุ่งยากเกินความสามารถ ของผู้ซื้อบ้าน มือใหม่เช่นคุณ ลองมาดูกันว่า เอกสารการขอสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง

เอกสารกู้บ้าน

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสาร กู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ 

สำหรับเอกสารชุดนี้ phuket village เป็นเอกสารที่จะระบุตัวตนว่า คนที่กู้เป็นผู้ใด แล้วก็พักอยู่ที่ไหน เอกสารในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจำต้องเตรียมเพื่อยื่นประกอบกิจการพิจารณา ขอสินเชื่อมีดังนี้

 • 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ เตรียมให้พร้อมทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน ทั้งต้นฉบับและถ่ายสำเนาทุกหน้า
 • 3. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล ให้เตรียมใบจดทะเบียน เปลี่ยนชื่อและนามสกุล ทั้งต้นฉบับและสำเนา ใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อกี่ครั้ง 
 • 4. กรณีสมรส เตรียมทะเบียนสมรส ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • 5. กรณีหย่า เตรียมทะเบียนหย่า ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • 6. กรณีคู่สมรสเสียชีวิต เตรียมมรณะบัตร ของคู่สมรส ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่สมรส เตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่ ทั้งต้นฉบับและสำเนา

กลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน 

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้และศักยภาพในการผ่อนชำระของผู้ขอสินเชื่อ รวมไปถึงหลักทรัพย์ต่าง ๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำสังกัดองค์กร POOL VILLA PHUKET ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 • 1. ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือน ฉบับจริง
 • 2. เพย์เมนต์สลิปค่าตอบแทนรายเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงและก็สำเนา
 • 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน  อีกทั้งฉบับจริงและก็สำเนา 
 • 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้จัดแจงแบบแสดงรายการ ภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) อีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 • 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้าขาย หรือใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการจดทะเบียน 
 • 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน อีกทั้งบัญชีส่วนตัวรวมทั้งบัญชีกิจการ อีกทั้งฉบับจริงแล้วก็สำเนา 
 • 3. บัญชีธนาคารกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน รวมทั้งวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับกิจการ ตัวอย่างเช่น รูปกิจการค้า 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้แล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารกู้บ้าน
 • 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงและก็สำเนา
 • 2. ใบอนุมัติประกอบวิชาชีพ ดังเช่นว่า หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คนเขียนแบบ ฯลฯ

กลุ่มที่ 3 เอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์

ในการขอสินเชื่อบ้านนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้เงินไปซื้อนั้นมาเป็นหลักประกัน ดังนั้นเอกสารที่แสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่ระบุถึงอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ

 •  1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง เป็นต้นว่า บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ ตึกพาณิชย์ ฯลฯ ให้ตระเตรียมสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (น.ส. 3 ก.) ถ่ายเอกสารทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 • 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องชุด ให้ตระเตรียมหนังสือแสดงเจ้าของห้องชุด (อ.ช. 2) ถ่ายเอกสารทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด  
 • 3. แผนที่ตั้งโดยสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
 • 4. รูปถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 • 5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญามัดจำ หรือหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • 6. กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงจากโครงการจัดสรร ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้จะขาย
 • 7. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน พูลวิลล่าภูเก็ต (ทด. 13) ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ใบคำร้องขอเลขที่บ้าน เป็นต้น

กรณีมีผู้กู้ร่วม 

ให้ผู้กู้ร่วมทุกคน เตรียมพร้อมเอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ รวมทั้งเอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสาร โชว์ด้านการเงิน ตามกรรมวิธีและก็เนื้อหา ที่ให้ไว้ ข้างบน  

ภายหลังตระเตรียมเอกสาร ทั้งหมดเป็นระเบียบแล้ว ผู้ขอสินเชื่อควรจะตรวจทาน เอกสารอีกที เพื่อความมั่นใจว่า เอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นถูกตระเตรียมไว้ อย่างแม่นยำ และก็ครบสมบูรณ์แล้ว ทั้งยังเอกสาร ที่ต้องการต้นฉบับ ไปแสดงและก็เอกสาร ที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อเซ็นชื่อยืนยันสำเนา ถูกทุกฉบับ 

อย่างไรก็แล้วแต่ ถึงแม้ผู้ขอสินเชื่อ จะจัดเตรียมเอกสาร ครบถ้วนบริบูรณ์ตามรายการแล้ว แต่ว่าสถาบันการเงิน มีสิทธิเรียกขอเอกสาร หรือหลักฐาน อื่นๆเพิ่ม ประกอบกิจการพินิจ อนุมัติสินเชื่อ ในกรณีแบบนี้ ผู้กู้ควรจะรีบปฏิบัติงานนำเอกสาร ส่งต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อด้านใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่อง ของกระบวนการพินิจพิเคราะห์

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA โปะหนี้บ้าน

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)